Regulamin sklepu internetowego

www.meblo-wosk.pl

Regulamin sklepu „meblo-wosk.pl” jest dostępny pod następującym linkiem:

https://www.meblo-wosk.pl.

 

&1 Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 • Adresacie – należy przez to rozumieć podmiot wskazany przez Klienta/Usługobiorcę jako właściwy do odebrania przesyłki;
 • Adresie poczty elektronicznej – należy przez to rozumieć następujący adres e-mail: biuro@meblo-wosk.pl;
 • Adresie Sprzedawcy – należy przez to rozumieć następujący adres: Białka nr 650, 34-220 Maków Podhalański;
 • Cena – oznacza to wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeśli mają one zastosowanie, wyrażoną w złotych polskich, którą Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za Towar;
 • Czasie realizacji zamówienia – oznacza czas w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 • Dniu roboczym – należy przez to rozumieć jeden dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Dostawie usług płatniczych – należy przez to rozumieć wskazane w Sklepie internetowym podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360, ze zm.) za pośrednictwem których Klient może dokonać zapłaty Ceny;
 • Formularzu zamówienia – oznacza to wyodrębniony graficznie i funkcjonalnie formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Towarów do elektronicznego Koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności;
 • Gwarancji – należy przez to rozumieć dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, określające jego obowiązki i uprawnienia Kupującego (Konsumenta) lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu;
 • Kupującym – należy przez to rozumieć Konsumenta, Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, który zawiera Umowę sprzedaży w Sklepie internetowym;
 • Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Kodeksie cywilnym – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.);
 • Koszyku – oznacz to wyodrębniony graficznie i funkcjonalnie program informatyczny udostępniany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w którym Klient wskazuje istotne elementy dla dalszego zamówienia takie jak: ilość Towarów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do faktury, ewentualnie inne szczegółowe warunki, na których strony zawierając Umowę;
 • Meble standardowe – należy przez to rozumieć meble znajdujące się w katalogu Sprzedawcy, wykonane z zachowaniem standardowych wymiarów, wybarwione na jasny wosk ze standardowymi okuciami;
 • Meble niestandardowe – należy przez to rozumieć:
 1. meble wykonane według specyfikacji (indywidualnego projektu) Klienta;
 2. meble z katalogu Sprzedawcy, w których wedle zamówienia Klienta zmieniono np., wymiary, kolorystkę, lub wyposażono je w okucia inne niż standardowe i inne;
 • Newsletterze – oznacza to usługę marketingową świadczoną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą adresów e-mail, która umożliwia Usługobiorcom (Klientom) automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści reklamowych Produktów Sklepu internetowego w tym informacji o promocji, nowościach i kolejnych edycjach Newslettera Sklepu internetowego;
 • Numerze telefonu – należy przez to rozumieć następujący numer telefonu: (+48) 881-779-936, pod którym Klient może szybko i efektywnie się kontaktować ze Sprzedawcą;
 • Promocji – należy przez to rozumieć wszelkie działania Sprzedawcy lub Usługodawcy przyczyniające się do wzrostu popytu na Towary i Usługi oferowane w Sklepie internetowym. Szczegółowe warunki konkretnej promocji określane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę w Koszyku, w ramach Sklepu Internetowego lub w odrębnym Regulaminie promocji;
 • Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu;
 • Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – oznacza to osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541);
 • Rękojmi – tryb dochodzenia odpowiedzialności wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumentach, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w związku z ujawnioną wadą (niezgodność z umową) zakupionego Towaru określony w przepisach Kodeksu cywilnego;
 • Sklepie internetowym – oznacza to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod następującą domeną: https://www.meblo-wosk.pl;
 • Sprzedawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego Sklep internetowy objęty niniejszym Regulaminem, tj., działalność gospodarczą prowadzoną przez Alicję Mozdoń pod firmą: „MEBLO-WOSK ALICJA MOZDOŃ” z siedzibą w Białce nr 650, gm. Maków Podhalański (34-220), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 5521626845, REGON: 120472855;
 • Towarze – oznacza to rzecz ruchomą, oferowaną do sprzedaży w Sklepie internetowym;
 • Treści cyfrowej – należy przez to rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 • Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę, przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamieszczonego w Sklepie internetowym Towaru i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się tę rzecz (Towar) odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę;
 • Umowie zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego, a kupującym (Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego;
 • Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Usługobiorca może być jednocześnie Kupującym;
 • Usługodawcy – przedsiębiorca prowadzący Sklep internetowy objęty niniejszym Regulaminem, tj. działalność gospodarczą prowadzoną przez Alicję Mozdoń pod firmą: „MEBLO-WOSK ALICJA MOZDOŃ” z siedzibą w Białce nr 650, gm. Maków Podhalański (32-220), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 5521626845, REGON: 120472855. Usługodawca może być jednocześnie Sprzedawcą;
 • Ustawie o prawach Konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., po. 827, ze zm.);
 • Zamówieniu – oznacz to oświadczenie woli Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta, którego celem jest zawarcie Umowy sprzedaży Towaru.

 

&2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego reguluje zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz postępowania reklamacyjnego.
 2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu w hiperlink: „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować. Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem składając zamówienia w Sklepie, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja Regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
 4. Sprzedawca Sklepu internetowego oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane w jego Sklepie internetowym są Towarami nowymi, używalnymi, bezpiecznymi i wolnymi od wad fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są wyeksponowane i opisane na stronie Sklepu internetowego. Część Towarów dostępnych w Sklepie może być wykonywana na indywidualne zamówienie Klienta. Sprzedawca przewiduje możliwość sprzedaży Towarów używanych, odpowiednio informując o właściwościach tego Towaru Klienta.
 5. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium całej Polski. Zamówienia składane przez Konsumentów z poza terytorium Polski są realizowane po uprzednim ustaleniu warunków dostawy czy montażu.
 6. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 8. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 9. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do: NEWSLETTERA.

 

&3 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.
 2. Warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
 4. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia Formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego.
 5. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:
 • a) Konto;
 • b) Formularz zamówienia.
 1. Korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznej i włącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
 • a) wypełnieniu formularza rejestracji;
 • b) kliknięcia pola: „rejestracja”.

W formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy:

 • a) imię i nazwisko,
 • b) adres;
 • c) adres poczty elektronicznej;
 • d) numer telefonu kontaktowego;
 • e) hasło;
 • f) w wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy lub numeru NIP.

Konto można również otworzyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa i podanie hasła w trakcie wypełnienia Formularza zamówienia – z chwilą złożenia zamówienia Konto zostaje utworzone.

 1. Usługa elektroniczna konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny lub też pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wydania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
 • a) po wypełnieniu formularza zamówienia;
 • b) kliknięciu na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza zamówienia pola: „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy skierować się wyświetla innymi komunikatorami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej).

W Formularz zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych:

 • a) dotyczących Klienta:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres;
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. numer telefonu kontaktowego
 • b) danych dotyczących umowy sprzedaży Towaru:
 1. ilości Towaru;
 2. miejsca i sposób dostawy;
 3. sposób płatności;
 4. w wypadku klientów niebędący Konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy lub numeru NIP.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.
 6. Umowa na usługę elektroniczną Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 7. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
 8. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 9. Usługi elektroniczne mogą wymagać dostępu do sieci internetowej.
 10. Wymagania niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę Sklepu internetowego:
 • a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 • b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
  1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  3. Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  4. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  5. Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
 • c) dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.
 1. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w § 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
 • a) pisemnie na adres pocztowy Usługodawcy;
 • b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty
 1. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
 • a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 • b) żądania Usługobiorcy;
 • c) danych kontaktowych składającego reklamację.
 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

&4 Warunki zawierania umowa sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Towaru oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia internetowy Formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak np., ilość, miejsce dostawy oraz formy płatności – w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówienia Towaru, którego właściwości polegają na tym, że jest on wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta, Klient przesyła wraz z internetowym formularzem zamówienia treści niezbędne do wykonania Towaru tj.: tekst, grafikę, wymiary i inne. Zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi przy opisie Towaru bądź wybiera odpowiednią specyfikację Towaru z podanych przez Sprzedawcę wariantów dostępnych możliwości konfiguracji danego Towaru.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie.
 6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży i zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 7. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł / promocji podlegają one łączeniu / sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji / rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  • a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego;
  • b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

&5 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia.
 2. Wszystkie Towary uwidocznione na fotografiach poglądowych, są wytwarzane dopiero od momentu zamówienia, nie znajdują się fizycznie wcześniej na stanie sklepu.
 3. Średni okres realizacji zamówienia na każdy produkt wynosi około: od 2 do 8 tygodni.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłaty zaliczki za zamówiony produkt, którego wartość wynosi ok 30 % wartości całości zamówienia. Informacja co do wysokości zaliczki jest podawana przy finalizacji zamówienia o czym każdorazowo Sklep informuje Klienta.
 5. Na czas realizacji zamówienia składa się także: czas przygotowania zamówienia (wyrób, kompletowanie, malowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi).
 6. Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez Klienta środka transportu.
 7. W okresach przedświątecznych firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień. Klient po zakupie zawsze jest informowany o terminie realizacji jego zamówienia i może się z nim nie zgodzić.
 8. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 3 terminie Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, bądź zmiany sposobu doręczenia.

 

&6 Dostawa

 1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem transportu firmowego, firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony, niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami zarówno po stronie Sprzedawcy, jak i jego Klienta.
 2. Zamówione Towary dostarczane są wedle wyboru Klienta bądź to bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony towar. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Klienta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 4. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu. W przypadku potrzeby w opisie Towaru zastrzega się wyraźnie jakiego rodzaju towar jest przewożony, np.: „Ostrożnie – meble sosnowe” lub „Ostrożnie – meble przeszklone”. Sprzedawca ubezpiecza przesyłkę, na kwotę równowartości lub większej wartość zamówienia.
 5. W chwili dostawy Sprzedawca dostarcza Towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na Klienta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wskazany 8 tygodniowy termin może ulec wydłużeniu w okresach wakacyjnych, przedświątecznych oraz z uwagi na wzmożoną absencję personelu Sprzedawcy spowodowaną chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi. O wydłużeniu realizacji zamówienia Sprzedawca powiadomi klienta.

 1. W momencie wydania towarów sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej lub papierowej. Na żądanie nabywcy Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej lub papierowej. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Sprzedawca dostarcza wyłączenie fakturę VAT.
 2. Przewidywany czas dostarczenia towaru to od 2 do 7 dni od daty następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity maksymalny termin dostawy towarów nie może przekroczyć terminu 7 dni.
 3. W przypadku odmowy odbioru dostawy w wyznaczonym przez sprzedawcę terminie, nowy termin dostawy ustalony zostanie z uwzględnieniem możliwości i planów transportowych Sprzedawcy. W takim przypadku Kupujący ma możliwość zmiany metody dostawy. Zmiana metody dostawy spowoduje koniczność ponownej kalkulacji ceny dostawy ponoszonej przez Kupującego.
 4. Po rozwiązaniu umowy Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.
 5. Meble dostarczane są do Klienta w całości, zmontowane, nie trzeba ich samodzielnie składać. Wyjątkiem od tej reguły są stoły, które posiadają skręcane nogi oraz łóżka, które posiadają skręcane boki. W opisie produktu na stronie meblo-wosk.pl wskazana jest informacja czy dany produkt dostarczany jest w całości czy też w elementach.
 6. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość montażu mebli, w szczególności w sytuacji zamówienia mebli kuchennych, bądź też innych, o nietypowym kształcie lub wymiarze.
 7. Dostawa Towaru nie obejmuje wniesienia towaru do miejsca zamieszkania. Towar wydawany jest z samochodu niewyposażonego w windę, i wymaga od Klienta zapewnienia odpowiedniej ilości osób niezbędnych do fizycznego wyładowania towaru z pojazdu.
 8. W przypadku dostawy wykonywanej za pośrednictwem firmy kurierskiej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki. Klient jest informowany o momencie nadania przesyłki firmą kurierską. W treści przekazywanej mu wiadomości otrzymuje nazwę firmy kurierskiej, która podjęła się dostarczenia przesyłki i nr listu przewozowego. W przypadku ubytku lub uszkodzenia towaru Klient zobowiązany jest do spisania protokół szkody z kurierem i na jego podstawie zgłasza reklamację bezpośrednio firmie przewozowej.
 9. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego upoważniona, powinna niezwłocznie dokładnie sprawdzić stan opakowania, tj. czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient zobowiązany jest w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę. Jeśli produkty są uszkodzone, zaleca się, aby Klient nie podejmował przesyłki. W przypadku braku protokołu szkody Reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę.

 

&7 Cena oraz koszty należne za dostarczenie Towarów lub Usług

 1. Sprzedawca podaje w Koszyku:
  • Cenę towaru lub Usługi;
  • Koszt dostawy Towaru.
 2. Z tytułu dostawy Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych kosztów.
 3. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient. Koszt dostawy wyliczany indywidualnie. Wysokość kosztów wysyłki zależy od terytorium kraju, do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych Towarów, ich wagi oraz sposobu i miejsca nadania przesyłki.
 4. Klient na bieżąco jest informowany o możliwych kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Kalkulacja ostatecznego i wiążącego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia online (w Koszyku).

 

&8 Metody płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu internetowego możliwe są następujące sposoby płatności:
  • a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
  • b) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  • c) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   1. w formie wpłaty z góry, za całe zamówienie łącznie z kosztami dostawy;
   2. w formie zaliczki w wysokości 30 % ceny Towarów,
  • d) płatność na raty za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
 2. Sposób płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów Sprzedawca określa w Koszyku.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. a) płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  2. b) płatności gotówką przy odbiorze osobistym,

– Klient obwiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki z Towarem.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności całości kwoty w dniu poprzedzającym planowany termin dostawy.
 2. W przypadku wyboru przez klienta zapłaty części ceny Klient obowiązany jest do dokonania płatności zaliczki w chwili
 3. zawarcia Umowy sprzedaży. Pozostała część ceny będzie zapłacona gotówką przy odbiorze przesyłki.
 4. W przypadku gdy według wyboru Klienta płatność Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów następuje na raty za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych, wówczas Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany u danego Dostawy.
 5. Rozliczenie transakcji płatności na raty przeprowadzone są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

 

&9 Reklamacje Konsumenckie

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z Umową sprzedaży, w zakresie określonym w Rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, która istniała w chwili jego dostarczenia.
 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, która ujawniła się w ciągu dwóch lat od daty wydania Towaru Klientowi.
 4. Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
 • a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży przed upływem czasu, o którym mowa w ust. 3, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle wyboru:
 • a) drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy;
 • b) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz: § 1 pkt 3: „Adres Sprzedawcy”).
 1. W zgłoszeniu należy co najmniej wskazać:
 • a) imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego reklamację;
 • b) określenie reklamowanego Towaru (nazwa, producent, kolor, rozmiar);
 • c) dowód zakupu reklamowanego Towaru;
 • d) opis niezgodności Towaru z Umową;
 • e) datę dostrzeżenia wady;
 • f) okoliczności uzasadniające reklamację;
 • g) datę wniesienia reklamacji;
 • h) żądanie reklamującego;
 • i) podpis zgłaszającego reklamację;
 • j) zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę adresu e-mail – w przypadku wyboru zgłoszenia w formie elektronicznej.
 1. W przypadku trudności ze skonstruowaniem treści zgłoszenie o ujawnionych wadach Towaru, Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie wymaga korzystania i wypełniania w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
 2. Jeżeli właściwości Towaru na to pozwalają, w celu umożliwienia rozpoznania reklamacji, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest, po ustaleniu ze Sprzedawcą, odesłać reklamowane Towary na adres sprzedawcy albo przekazać je Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru, bez zbędnej zwłoki.
 3. Jeżeli Towar konsumpcyjny jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może alternatywnie żądać:
 • 1.) naprawy;
 • 2.) wymiany.
 1. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Klienta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.
 2. Nierozpatrzenie zgłoszenia w w/w terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
 3. W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zgadza się z jego decyzją może zwrócić się o mediacje lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (patrz: § 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń).
 4. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD).
 5. W przypadku uznania roszczenia zgłaszającego Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty odebrania Towaru, a także koszty dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności z umową.
 7. Jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagać będzie nadmiernych kosztów dla przedsiębiorców Sprzedawca może:
 • a) dokonać wymiany, pomimo, że Konsument żądał naprawy;
 • b) dokonać naprawy, pomimo, że Konsument żąda wymiany.
 1. Sprzedawca ma prawo odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałaby nadmiernych kosztów.
 2. W przypadku, o którym mowa, w ust. 12 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o:
 • a) obniżeniu ceny;
 • b) odstąpieniu od umowy.
 1. Niezależnie od powyższego, uprawnienie do złożenia oświadczenia o:
 • a) obniżeniu ceny;
 • b) odstąpieniu od umowy,

przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w sytuacji, gdy Sprzedawca:

 • a) nie doprowadził do zgodności Towaru z Umową;
 • b)pomimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową, brak ten nadal występuje;
 • c) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia ww. oświadczenia, bez uprzedniego skorzystania z przewidzianych w ust. 9 środków ochrony;
 • d) z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy,

z tym zastrzeżenie, że odstąpienie od umowy może nastąpić tylko jeśli brak zgodności towaru z umową był istotny.

 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty w skutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 2. Obniżenie ceny musi być wprost proporcjonalne do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodne z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 3. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie w odniesieniu do towarów niezgodnych z umową, z zastrzeżeniem ust. 23.
 4. Konsument może odstąpić od umowy w odniesieniu do innych towarów niż niezgodnych z umową, nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy:
 • a) Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy;
 • b) Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę, nie później niż w terminie 14 dni od dani trzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 1. Konsument może wskazać na inny sposób zwrotu ceny niż określony w ust. 22 pkt 2.

 

&10 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Z zastrzeżeniem ust. 16 niniejszego paragrafu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla:
 • a) umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przyniesienia jego własności – od objęcia Towaru (mebli standardowych), posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobą trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru jego partii lub części;
  2. polega na regularnym dostarczenie towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
 • b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy (meble niestandardowe).
 1. Klient może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
 • a) drogą elektroniczną:
  1. przy wykorzystaniu wzorca formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik do Regulaminu;
  2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy;
 • b) na piśmie, na adres pocztowy Sprzedawcy,

według indywidualnego wyboru Klienta.

 1. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 1.
 2. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i informuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udziela na nie odpowiedzi.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi cenę zakupu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu lub potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańsze zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o których mowa w artykule 38 ustawy o Prawach konsumenta, a w szczególności od umowy, której:
 • a) przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • b) przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami np., meble na wymiar w kuchni, szafy na wymiar.
 1. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu.

 

&11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je, Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.
 2. Sprzedawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne.
 3. Udostępniając treści, Klient oświadcza, że:
  • a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
  • b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
  • c) akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych treści przez pozostałych Klient oraz Sprzedawcę, zezwala Sprzedawcy nieodpłatnie na ich wykorzystanie;
  • d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i interpretacji utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 4. Klient nie jest uprawniony do:
  • a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
  • b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności sklepu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści:
  • a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • b) w złej wierze, bądź takich które mogły by być za takie uznane;
  • c) które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
  • d) obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
  • e) które mogłyby naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;
  • f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej;
  • g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w ramach korzystania przez niego z usług, w szczególności w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku zamówień realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta, w przypadku gdy Klient sam dostarcza elementy, które mają być umieszczone na Towarze, Sprzedawca nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) naniesione na Towar, a które były otrzymane od Klienta. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Sprzedawca będzie kierował je niezwłocznie do Klienta jako podmiotu odpowiedzialnego za naniesione na Towar treści, a Klient przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Sprzedawcę.
 8. Zgodnie z przepisami prawa Twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź zagrożone, przysługuje mu przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania, o przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione Twórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

&12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 2. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 3. Konsument posiada m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
  • a) możliwość wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu – postępowanie
  • b) możliwość wystąpienia do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • c) możliwość wystąpienia o bezpłatną pomoc prawną m. in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: federacjakonsumentow.org.pl.
 1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: www.konsument.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie, gdy obie strony sporu tj. zarówno Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

 

&13 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego Konsumentem.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem, że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez Sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika, aż do wydania go Klientowi.
 6. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Towar wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy, bez względu na jego podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000,00 zł. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 9. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy/Usługodawcy.

 

&14 Ogólne warunki gwarancji oraz zasady użytkowania mebli

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Kupującemu pełnowartościowego mebla w opakowaniu fabrycznym, na które udziela gwarancji.
 2. Gwarant zapewnia Klientowi wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem właściwej lokalizacji i użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
 3. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w Towarze Gwarant zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wady, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Zgłoszenie wady powinno nastąpić bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej ujawnienia. Brak terminowego zawiadomienia o wykryciu wady powoduje utratę roszczeń wynikających z gwarancji.
 5. Zgłoszenie wady powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z opisem uszkodzenia.
 6. Wybór sposób usunięcia wady (naprawa, wymiana) przysługuje Gwarantowi.
 7. Reklamacje znajdujące się powyżej 100,00 km od zakładu producenta są realizowane po obustronnym ustaleniu czasu, terminu i sposobu transportu, bądź w terminie najbliższego transportu w daną okolicę, o czym klient zostanie poinformowany.
 8. Okres gwarancji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesięce licząc od dnia wydania Towaru (mebli) Klientowi, potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i czytelnym podpisem sprzedawcy lub dowodem zapłaty za towar.
 9. Podstawą rozpatrzenia zgłoszenia gwarancji jest posiadanie przez użytkownika dowodu zakupu. Sprzedawca jest zobowiązany wydać przy zakupie Towaru dowód dostawy albo dowód zapłaty ceny za towar.
 10. Aby skorzystać z gwarancji, Klient obowiązany jest przestrzegać następujących zasad:
  • a) meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem – meble użytkowane wbrew ich przeznaczeniu nie podlegają gwarancji;
  • b) meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi;
  • c) nie należy stawiać mebli przy bezpośrednich źródłach ciepła, czy miejscach z dużym nasłonecznieniem;
  • d) wymagane jest równe ustawienie mebli (wypoziomowanie);
  • e) należy unikać kontaktu powierzchni z wysokimi temperaturami, wodą (pozostawienie mokrych plam) i rozpuszczalnikami – czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki woskowanej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.
  • f) meble należy czyścić tylko środkami przeznaczonymi do pielęgnacji mebli woskowanych. Podczas czyszczenia i konserwacji należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnie;
  • g) zabrania się stosowania wszelkiego rodzaju rozcieńczalników, zmywaczy, nabłyszczaczy, silnych detergentów, utrzymania nadmiernej ilości wody lub innego środka. Stosowanie ich może zniszczyć powłokę woskowaną oraz przeniknąć w strukturę drewna powodując matowienie i odbarwienia – dopuszcza się stosowanie środków czyszczących dostępnych w handlu pod warunkiem ich wcześniejszego sprawdzenia na powłokach woskowanych w miejscach niewidocznych. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok spowodowanych użyciem środków chemicznych, nieprzystosowanych do naturalnego drewna.
  • h)temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym trzymane są meble powinna być utrzymywana w granicach: od 18 do 22 °C, natomiast wilgotność w przedziale od 40 % do 60 % – drewno jest materiałem higroskopijnym, który zmienia swoją objętość, gdy temperatura w pomieszczeniu nie jest stała. Rozszerza się, gdy wilgotność powietrza maleje lub kurczy, gdy wilgotność wzrasta. Może to powodować powstanie szczelin, deformacje i drobne pęknięcia. Zjawisko to może występować również w pomieszczeniach klimatyzowanych.
 11. Gwarancją producenta nie są objęte:
 • a) uszkodzenia i braki ilościowe elementów oraz akcesoriów, mebli sprzedawanych z ekspozycji stwierdzone przy zawieraniu umowy, o których Klient został poinformowany przed zakupem; b)uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od producenta;
 • b) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli;
 • c) uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej na zlecenie Kupującego, jeśli o ryzyku takich uszkodzeń Klient został poinformowany i to ryzyko na własną odpowiedzialność zaakceptował
 • d) uszkodzeń spowodowanych złymi warunkami klimatycznymi, szczególnie wilgocią utrzymującą się w obrębie mebli, odkształcenia, mikropęknięcia, jak również ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim nasłonecznieniem;
 • e) wszelkich uszkodzeń powstałych w skutek niewłaściwego użytkowania oraz naturalnego zużywania się wyrobu podczas codziennej eksploatacji;
 • f) uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta domowe;
 • g) uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania środków pielęgnacyjnych zawierających: ocet, rozpuszczalniki, alkohol oraz ich pochodne.
 1. 12. Gwarancja nie obejmuje również wad „naturalnych” powstających w wyniku naturalnej pracy drewna, między innymi:
 • a) zmiany koloru spowodowanej utlenieniem i nasłonecznieniem sosny (w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień spowodowanych naturalną reakcją struktury drewna sosnowego);
 • b) sęków, które są charakterystyczną cechą tego tworzywa naturalnego;
 • c) naturalnych różnic w strukturze i odcieniach drewna;
 • d)  naturalnych nierówności, przetarć, rys, pęknięć, szczelin, dziurek, zagłębień, nierównych krawędzi, różnorodnego usłojenia oraz innych nieregularności w strukturze drewna, które są celowo zachowane w produkcji i związane z jego biologicznym pochodzeniem. Produkty z drewna są wykonywane ręcznie i mogą się nieco różnić od prezentowanych zdjęć. Dopuszczalna tolerancja wymiaru mebli w stosunku do deklarowanych wymiarów wynosi około 1-2cm. Wszystkie te cechy są zamierzone i świadczą o naturalności, autentyczności, oryginalności i niepowtarzalności drewna. Każdy produkt jest unikatowy, niepowtarzalny. Określenie „lite drewno”/”wykonany z drewna” potwierdza, że do produkcji zostało użyte naturalne drewno, łączone bądź w całości. Żadne z powyżej wymienionych cech oraz cech wynikających z naturalnej pracy drewna, które mogą występować w przyszłości nie są podstawą do reklamacji;

13. Zamieszczone zdjęcia ofert mogą nie odzwierciedlają dokładnie kolorów mebli i wykończeń. Kolory we wzorniku uzależnione są od ustawienia i kolorystyki monitorów Klientów. Drewno jako materiał naturalny posiada swoją strukturę i nietypowe rysy sprawiające, że każdy mebel ma swój niepowtarzalny, indywidulany charakter. Cechy naturalne drewna mogą powodować różnice kolorystyczne w poszczególnych elementach drewna, jak również różnice w ułożeniu słoi i strukturze drewna. Nierówności struktury i słoi, sęki, przebarwienia, szczeliny, wgłębienia i pęknięcia są efektem ręcznej obróbki oraz cechami naturalnymi drewna.

14. W przypadku stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedającego. Posiadane uprawnienia Klient może wykonywać niezależnie od zastrzeżonej gwarancji.

 

&15 Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego w dalszej części Umowy: „RODO”, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celach określonych w niniejszej Umowie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru.
 4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w zakładce pn.: „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
 6. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  • a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
  • b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;
  • c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  • d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  • g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Klientowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 8. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 9. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.

 

&16 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności:
  • a) Kodeks Cywilny;
  • b) Ustawa o prawach konsumenta;
  • c) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509);
  • d) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
  • e) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
  • f) ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324, ze zm.).
 2. Wszelkie utwory zamieszczone w Sklepie internetowym, w tym grafika, tekst, logotypy korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wszystkie nazwy towarów zamieszczone w Sklepie internetowym używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
 4. W przypadku, gdyby, którykolwiek z postanowień Regulaminu było mniej korzystne dla Klienta niż przepisy prawa są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy, a w razie braku takich przepisów postanowienia należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi takiego charakteru.
 5. Regulamin Sklepu internetowego udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formacie pliku.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w Regulaminie. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
 7. We wszystkich sprawach spornych wynikających lub mogących wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy sprzedaży będzie sąd właściwy według siedziby Klienta.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

&17 Wejście w życie Regulaminu

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i z zastrzeżeniem ust. 6 dotyczy umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.