Regulamin konkursu “Stylowe Wnętrza z Naszymi Meblami”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu “Stylowe Wnętrza z Naszymi Meblami” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Meblo-Wosk Alicja Mozdoń z siedzibą w Białka 650 34-220 Maków Podhalański nr tel. +48 881 779 936, adres e-mail: biuro@meblo-wosk.pl, NIP: 5521626845 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w tym również warunki i zasady wyłaniania Laureatów.
 3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram.
 6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Instagram.

CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest promowanie produktów oferowanych przez firmę Meblo-Wosk oraz aktywowanie fanów marki.

CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się 10 czerwca 2024 roku (tj. poniedziałek) z chwilą publikacji posta o starcie Konkursu na oficjalnym profilu na platformie Instagram sklepu Meblo-Wosk i trwa do dnia 23 czerwca 2024 roku roku (tj. do niedzieli) do godziny 23:59.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej: „Uczestnikami”).
 2. W związku z organizacją i realizacją Konkursu, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do weryfikacji wieku uczestnika Konkursu, poprzez poproszenie o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pozwalającego na stwierdzenie wieku Uczestnika.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w Konkursie i przestrzegania jego postanowień.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału wstępni, zstępni i powinowaci osób zasiadających w zarządzie lub innych organach Organizatora oraz podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo, jak również ich pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z Organizatorem.

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:
  1. Odpowiedzieć na pytanie pod postem konkursowym na Instagramie: Jaki jest Twój ulubiony styl wnętrza oraz który mebel z naszej oferty mogłoby go uzupełnić?
  2. Zaprosić do zabawy 2 osoby oznaczając je w komentarzu,
  3. Zaobserwować profil “Meblo-Wosk” na Instagramie,
  4. Polubić post konkursowy i udostępnić go w swojej relacji na platformie Instagram.
 2. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany m.in. na podstawie spełnienia określonych kryteriów. Nagrodzimy najbardziej kreatywną odpowiedź.
 3. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku wysłania przez Uczestnika kilku Zgłoszeń Konkursowych pod uwagę będzie brane wyłącznie to opublikowane jako pierwsze.
 4. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.
 5. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pokrewnych do zadania konkursowego opublikowanego przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia Uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego Uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez Uczestnika praw osoby trzeciej.

WYŁANIANIE LAUREATÓW

 1. Komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”) powoła Organizator.
 2. Komisja dokona wyboru laureata, spośród wszystkich prawidłowo tj. zgodnie z Regulaminem wykonanych Zadań Konkursowych i wysłanych Zgłoszeń Konkursowych.
 3. Zgłoszenia Konkursowe będą podlegały ocenie przez Komisję pod względem spełnienia wszystkich wymogów określonych Regulaminem.
 4. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brane przez Organizatora oraz powołaną przez niego Komisję pod uwagę.
 5. Laureat zostanie wyłoniony przez Komisję dnia 24.06.2024 (tj. poniedziałek).

NAGRODY

 1. Spośród prawidłowo wysłanych Zgłoszeń Konkursowych wyłonieni zostaną 4 zwycięzcy.
 2. Nagrodą w Konkursie są:
  • Nagroda Główna: Bon na zakupy w naszym sklepie w wysokości 1000zł.
  • Nagrody Pocieszenia dla 3 osób. Do wyboru będą:
   • Samowisząca półka COS 23,
   • Półka plaster miodu COS 18,
   • Drewniana taca kuchenna COS 14.

3. Fundatorem nagród jest Organizator.

4. Podatek od nagród w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej wartości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Organizator poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu najpóźniej w dniu 26.06.2024 (tj. środa) poprzez indywidualny kontakt z laureatem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu społecznościowym Instagram lub mailowo.
 2. Wyniki zostaną również ogłoszone w formie posta na oficjalnym fanpage’u sklepu Meblo-Wosk na portalu społecznościowym Instagram.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na profilu społecznościowym Facebook.
 4. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem, wybranej przez Organizatora Konkursu formie, na wskazany przez Laureata adres.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Laureat udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony do nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji:
 2. Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, w szczególności wykorzystanie na stronie internetowej Organizatora oraz w kanałach social media należących do Organizatora,
 3. Wykorzystanie pracy we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych pod marką przez Organizatora.
 4. Laureat wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wykonanego przez niego Zadania Konkursowego i poszczególnych jego elementów w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu zarówno z opatrzeniem ich nazwiskiem laureata jak i bez opatrzenia ich jego nazwiskiem.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) („Ustawa”).
 3. Uczestnik podaje swoje dane dobrowolnie jednakże Organizator zastrzega, że udział w Konkursie, wydanie nagrody bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niemożliwe.
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być jedynie podmioty zaangażowane w organizację Konkursu oraz rozliczenia podatkowe.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, wyłonienia Laureata, a w przypadku Laureata Konkursu również w celu ogłoszenia wyników, wydania nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

REKLAMACJA

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację takiej jak: imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej), opis reklamacji oraz żądanie.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.